Pomoc społeczna

Cele i zadania pomocy społecznej.

Celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie jest umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości – poprzez wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb, i umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Udzielana pomoc powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
 

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

·         ubóstwa
·         sieroctwa
·         bezdomności
·         potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
·         bezrobocia
·         niepełnosprawności
·         długotrwałej choroby
·         przemocy w rodzinie
·         potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
·         potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
·         bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
·         braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
·         trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
·         trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
·         alkoholizmu lub narkomanii
·         zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
·         klęski żywiołowej lub ekologicznej
 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:
  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej -              kwoty 477 zł.
  • W przypadku osoby w rodzinie -                                      kwoty 351 zł
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wyżej wymienionych okoliczności.
 
 
Zadania pomocy społecznej
 
Pomoc społeczna polega w szczególności na:
1)      przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
2)      pracy socjalnej;
3)      prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4)      analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
5)      realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
6)      rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
 
 
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
1)          opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2)          sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
3)          udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4)          przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5)          przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6)          przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
7)          przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
8)          przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9)          opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
10)      praca socjalna;
11)      organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12)      prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
13)      tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
14)      dożywianie dzieci;
15)      sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
16)      kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
17)      pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
18)      sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
19)      utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
2. Do zadań własnych gminy należy:
1)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2)      przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
3)      prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
4)      podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
5)      współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
 
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:
1)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
2)      opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
3)      organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
5)      prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
6)      realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
7)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a.

Zasady udzielania pomocy

Pomoc udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby , za zgodą osoby zainteresowanej , lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu.
 
Wymagane dokumenty
1)      wniosek
2)      zaświadczenia o dochodach wszystkich osób wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania
3)      zaświadczenie o stanie zdrowia
4)      orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
5)      zaświadczenie z UG o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych
6)      zaświadczenie z gimnazjum, szkoły zawodowej, średniej lub wyższej o pobieraniu nauki oraz otrzymywanych świadczeniach pieniężnych tj: stypendium oraz wynagrodzenia za praktyczną naukę zawodu.
 
Sposób załatwienia
- Przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania w terminie 14 dni, w sprawach nie cierpiących zwłoki w ciągu 2 dni.
- Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej w terminie wynikającym z ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
- Od decyzji służy odwołanie za pośrednictwem Kierownika OPS do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wałbrzychu.
 
Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej.
Dokumenty:
- podanie o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na pobyt i odpłatność w Domu Pomocy Społecznej
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
- decyzja z ZUS lub KRUS dot. otrzymywanego świadczenia
- zaświadczenie lekarskie
- wywiad środowiskowy
Decyzje o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej wydaje Kierownika GOPS Nowa Ruda. Decyzje w sprawach umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej wydaje Starosta Powiatu.
Wytworzył:
Marzena Remplakowska
Udostępnił:
Remplakowski Jacek
(2011-06-02 14:36:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Remplakowski Jacek
(2011-06-02 14:54:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki