Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

 

Data publikacji strony internetowej: 2010-07-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych;
  • niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane;
  • brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury;
  • niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF;
  • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej;
  • na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;
  • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki;
  • brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu;

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Agnieszka Sikora – Kierownik, e-mail: a.sikora@gops.nowaruda.pl,

telefon: 663-712-885.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Dostosowanie wejść do budynków: nie dostosowano dla osób niepełnosprawnych

Dostosowanie korytarzy: dostosowano

Dostosowanie schodów: brak

Dostosowanie wind: brak windy

Dostosowanie pochylni: brak pochylni

Dostosowanie platform: brak platform

Dostosowanie informacji głosowych: brak

Dostosowanie pętli indukcyjnych: brak

Dostosowanie parkingów: brak

Prawo wstępu z psem asystującym: możliwość wstępu

Dostępność tłumacza języka migowego: brak

Wytworzył:
Agnieszka Sikora
(2020-09-23)
Udostępnił:
Skrzypczyk Andrzej
(2020-09-28 15:38:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Skrzypczyk Andrzej
(2020-09-28 15:40:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki