Sprawozdanie za rok 2020

 

Załącznik nr 1

 

Sprawozdanie z realizacji zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

 za   2020r.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie na realizację zadań wydatkował kwotę 14.235.956,62zł na :

 

 

na zadania własne wydatkowano 2.407.147,75zl            

§ 2010-  3.666.515,30zł

§2030 –     891.972,37zł 

§2060-   9.696.631,92zł

 

 

§ 2010

 

 

W rozdziale 85195 –kwota  633,00zł została poniesiona przez Ośrodek na wydanie 12 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe,(..) potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

 

W rozdziel 85215-dodatki energetyczne  -wydatkowano 726,74zł w tym na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 6 rodzin- 712,49zł

na obsługę zadania/2% od wypłaconych dodatków / –14,25zł                                 

 

W rozdziale 85502– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano  kwotę 3.289.000,76zł

W tym:

 • Na świadczenia rodzinne dla 418 rodzin wydatkowano kwotę 2.544.993,77zł
 • Na fundusz alimentacyjny dla 84 osób  uprawnionych – 334.610,00zł
 • Na świadczenia rodzicielskie dla 22 osób 153.720,50zł
 • Na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 26  osób – 160.957,31zł
 • Na wynagrodzenie dla 3 pracowników  81.252,37  zł
 • Pochodne od wynagrodzeń pracowników -6.466,81zł
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla dwóch pracowników- 7.000,00zł

 

 

W rozdziale 85503- -Karta Dużej Rodziny-wydatkowano kwotę 464,80 na pokrycie kosztów związanych z zakładaniem  karty  dla 64  rodzin.

 

W rozdziale 85504-świadczenia dobry start wydatkowano kwotę 343.170zł na :

 • Wypłata świadczeń 300+ dla 1.107 dzieci na kwotę – 332.100,00zł
 • Na wypłatę dodatków dla 2 pracowników – 7.400,34zł
 • Na pochodne od dodatków – 1.455,66zł
 • Zakup materiałów biurowych oraz usługi niematerialne/ zakup druków , materiałów biurowych, przedłużenie licencji /  -2.214,00zł

 

 

W rozdziale 85513- składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych

wydatkowaliśmy kwotę 32.520,00zł opłacając składki za 20  osób.

 

 

§ 2030  

 

               

 

W rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 52 osoby  uprawnionych do świadczeń zdrowotnych z tytułu pobierania zasiłku stałego – 27.848,79zł

 

W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 113.992,97zł wypłacając świadczenia dla 160 osób w 78 rodzinach.

 

W rozdziale 85216 – zasiłki stałe – wydatkowano kwotę 331.763,05zł na wypłatę zasiłków stałych dla 58  osób niepełnosprawnych lub będących w wieku poprodukcyjnym.

 

W rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej wydatkowano  kwotę  226.947,86zł

 na dofinansowanie wynagrodzeń dla  pracowników /W tym dodatek 250,00zł dla 5 pracowników socjalnych/

 

W rozdziale 85230 – pozostała działalność „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 152.355,00zł stanowiącą 62,16% kwoty przeznaczonej na realizację zadania.

W tym:

 • Na zakup posiłków  dla 53 dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych  w stołówkach szkolnych i przedszkolnych –13.511,08zł
 • Na wypłatę zasiłków celowych przeznaczonych na zakup artykułów żywnościowych dla 289 osób -116.843,02zł.
 •  
 • W rozdziale 85295-pozostała działalność-wspieranie seniora-wydatkowano kwotę 28.007,00zł
 •  
 • Na dodatki dla pracowników -23.400zł
 • Na pochodne od dodatków 4.451,07zł
 • Na zakup śr dezynfekcyjnych 155,93

 

 

 

 

DZIAŁ 854

W rozdziale 85415 –świadczenia pomocy materialnej dla 27 uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano  kwotę 11.057,70 zł

na wypłatę pomocy materialnej oraz refundację poniesionych kosztów na zakup podręczników, lektur, encyklopedii, pomocy naukowych, artykułów szkolnych i materiałów pomocniczych, obuwia i odzieży sportowej dla 27 uczniów.

 

 §2060

 

W rozdziale 85501-świadczenia wychowawcze wydatkowaliśmy kwotę -9.696.631,92zł

 • Na pokrycie przyznanych 1480  świadczeń wychowawczych  wydatkowano kwotę- 9.614.207,42zł
 • Na koszty obsługi 500+ wydatkowano kwotę 82.424,50złtj 0,85% od otrzymanej dotacji w tym na :
 • wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń wypłacono -42.679,25zł
 • dodatkową nagrodę roczną za 2019 i za połowę  2020r/zwolnienie pracownika/. -4.494,25zł
 • pochodne od wynagrodzeń-8.598,27zl
 • zakupy wyposażenia i materiałów biurowych wydatkowano kwotę 5.833,53zł
 • Na usługi niematerialne/prowizje bankowe, opłaty pocztowe, częściowo usługi prawnicze, informatyczne/-

15.208,37zł

 • opłatę czynszu -4.576,93zł
 • Na ZFŚS -1.033,50 zł

 

 

 

ŚRODKI OTRZYMANE Z GMINY NOWA RUDA

 

W rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 772.024,14  na częściowe pokrycie kosztów pobytu w DPS za 29  osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych,

w wieku starczym.

 

W rozdziale 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1.784,00 zł na opracowanie programu przemoc w rodzinie, zakup druków oraz tonerów.

 

W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano  kwotę 72.085,38zł  udzielając pomocy 332 osobom  wypłacając:

 • Zasiłki celowe na zakup żywności, odzieży, obuwia, leków  kwotę: 61.563,38zł
 • Pokrywając koszty schronienia 3 osobom bezdomnym -6.301,50
 • Opłacanie śniadań dla 21 dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolach-2.275,50zł

              Sprawiając pogrzeb 1 osobie   -1.945,00zł

 

W rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 154.862,61zl wypłacając świadczenia 60 rodzinom.

 

W rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 919.322,41zł

 • Wynagrodzenie dla 16 pracowników 479.392,69zł
 • Pochodne od płac – 137.379,67zł
 • Na wypłatę nagrody rocznej za 2019r. -50.728,50zł
 • Wynagrodzenia z tyt umowy zlecenia dla pracownika gospodarczego i kadrowej15.400,00zł
 • Usługi – porto od wysłanych zasiłków, konserwacja maszyn i urządzeń, prowizje bankowe usługi informatyczne, prawnicze , opłaty za wysyłkę korespondencji i inne 129.517,01zł
 • Zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz paliwa i akcesoriów samochodowych – 25.904,11zł
 • Usługi zdrowotne729,00zł
 • naprawa samochodu służbowego-1.529,98zł
 • Usługi telekomunikacyjne  –4.299,13zł
 • Zakup energii elektrycznej i cieplnej oraz czynsz za pomieszczenia biurowe 33.882,62zł
 • Odpis na ZFŚS 24.834,04zł
 •  koszty egzekucyjne  z tyt. Umorzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych– 111,68zł
 • różne opłaty i składki /ubezpieczenie samochodu służbowego 681,00zl
 • delegacje pracowników i ryczałt samochodowy dla kierownika -1.144,80zł
 • szkolenia pracowników 8.937,41zł
 • ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników socjalnych. Częściowa refundacja za zakup okularów i zakup wody dla pracowników -4.850,77zł

 

W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze sprawowane u dwóch dwuosobowych rodzin, której członkowie są osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym i umiarkowanym wydatkowano oraz dwóch  samotnych osób wydatkowaliśmy kwotę 12.818,14zł

w tym na :

 • Wynagrodzenie dla opiekunek  z tytułu umowy zlecenia-10.935,00zl
 • Ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 1.883,14zł

 

W rozdziale 85230 – pozostała działalność „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano  kwotę 92.747,00zł tj 37,84% całości programu

 w tym na

 • Na zakup posiłków  dla53 dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych  w stołówkach szkolnych i przedszkolnych –19.725,42zł
 • Na wypłatę zasiłków celowych przeznaczonych na zakup artykułów żywnościowych dla289 osób -73.021,58zl.

 

W rozdziale 85504- wspieranie rodziny – wydatkowaliśmy kwotę 371.736,64zł 

 

na pokrycie kosztów pobytu 42 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych/14/ oraz spokrewnionych, niespokrewnionych i zawodowych rodzinach zastępczych/28/ wydatkowano 338.999,08zł

Na wynagrodzenie asystenta rodziny 24.982,84zł

Na pochodne od wynagrodzeń 4.914,17zł

Na ZFSS-1.291,88zł

 Na ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny-1.348,67zł

Na szkolenie pracownika 200,00zł

 

DZIAŁ 854

W rozdziale 85415 –świadczenia pomocy materialnej dla 27 uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano  kwotę- 2.764,43zł

na wypłatę pomocy materialnej oraz refundację poniesionych kosztów na zakup podręczników, lektur, encyklopedii, pomocy naukowych, artykułów szkolnych i materiałów pomocniczych, obuwia i odzieży sportowej dla  uczniów.

 

 

Dochody zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie:

 

85202 § 0830 – domy pomocy społecznej – wpływy z usług – od osób zobowiązanych do ponoszenia częściowej odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej członków rodziny – 23.717,06zl

 

 

85502 § 0920 – 82.375,12zł z tytułu odsetek od zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

85502 § 0970 – dochody 5.362,33zł z tytułu wpływów zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - kwoty przekazane do:

Gmina własna zaliczka alimentacyjna  -2.681,14zł

DUW – zaliczka alimentacyjna 2681,19zł

 

85502 § 0980 – dochody 113.011,41zł z tytułu wpływów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwoty przekazane do:

Gmina własna – fundusz alimentacyjny-45.204,56zł

DUW – fundusz alimentacyjny – 67.806,85zł

 

 

85219 § 0640 –dochody z tyt. kosztów upomnienia-151,60zł

 

 

85219 § 0970-inne dochody-wynagrodzenie dla płatnika podatku-178,00zł.

 

85228 § 0830-odpłatnośc za usługi opiekuńcze-1.370,05zł

 

 

 

758140§-0920-kapitalizacja rachunku bankowego 2.240,91zł

 

 

Na koniec 2020 r. wykazano należności wobec

-budżetu państwa w wysokości 2.859.488,58zł

na tą kwotę składają się należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych oraz

 przypisane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia.

 

Na koniec 2020r. wykazano zobowiązania niewymagalne wysokości  150.296,96zł , których termin płatności przypada po okresie sprawozdawczym

W skład zobowiązań wchodzą :

naliczone wynagrodzenie dla pracowników GOPS

 za XII do wypłaty w styczniu 2020r. 70.993,14zł

pochodne od w/w wynagrodzeń 25.442,25zł

dodatkowa nagroda roczna za 2020 r.   65.550,21zl

nota obciążeniowa z PCPR za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych-1.852,75zł

nota obciążeniowa za pobyt podopiecznych w schronisku za XII-1.848,00zł

składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków 736,80zł@

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Skrzypczyk Andrzej
(2021-03-16 15:59:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Skrzypczyk Andrzej
(2021-03-16 15:59:40)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki