Dodatki mieszkaniowe

 

I. Miejsce załatwienia sprawy:
Sekretariat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (2 piętro)
 
II. Podstawa prawna:
-         Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.),
-         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych,
-         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.
III. Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  2. Załączniki:
-wypełniony wniosek i potwierdzony przez zarządcę domu
- wysokość opłat czynszowych za ostatni miesiąc potwierdzone przez zarządcę domu
- zaświadczenie o dochodach z trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
- w przypadku emerytów i rencistów - odcinki za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku lub zaświadczenie o wysokości pobieranej renty/emerytury brutto za 3 kalendarzowe miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku wypłacone przez płatnika świadczenia oraz oryginał decyzji o przyznaniu świadczenia,
- w przypadku osób otrzymujących alimenty – wyrok sądu o wysokości otrzymywanych alimentów, odcinki potwierdzające wysokość alimentów za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku,
- w przypadku osób otrzymujących świadczenia rodzinne z Ośrodka Pomocy Społecznej – ich kwotę i okres za jaki były pobrane,
- w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z Urzędu Pracy. W sytuacji, gdy osoba nie jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy – własnoręczne oświadczenie o tym, że nie jest zarejestrowana, z adnotacją czy w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku osiągnęła dochód z prac dorywczych, bądź uzyskała pomoc finansową od innych osób,
- jeżeli lokal nie jest wyposażony w instalację ciepłej wody, gazu przewodowego lub centralnego ogrzewania (dostarczanych z zewnętrznego źródła) należy dołączyć do wniosku rachunek za energię elektryczną z ostatniego miesiąca dla ustalenia kosztu kWh,
- jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju – orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
- w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych i właścicieli lokali mieszkalnych – do wniosku należy dołączyć akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (ksero), rachunki za wodę, nieczystości stałe,
- w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych – zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę potwierdzające powierzchnię użytkową w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu (Starostwo Powiatowe),
- oświadczenie o tym czy ryczałt za brak centralnego ogrzewania, ciepłej wody, instalacji gazu należy przesłać na konto Zarządcy lokalu,
- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą- zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej wraz z oświadczeniem o dochodzie uzyskanym z tej działalności, w przypadku wyrejestrowania lub zawieszenia działalności gospodarczej dokument potwierdzający wyrejestrowanie lub zawieszenie działalności,
- w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne – zaświadczenie o wysokości dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego,
- zaświadczenie o wysokości pobieranego świadczenia z tytułu: odbywania służby wojskowej, przygotowania zawodowego, odbywanego stażu, płatnych praktyk, pobieranych stypendiów przez studentów,
- zaświadczenie z ZUS o wysokości i okresie pobieranego zasiłku chorobowego lub odcinki z trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku,
- w przypadku osób uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych zaświadczenia ze szkół,
- oświadczenie o informujące o możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego u wnioskodawcy.
 
IV. Termin realizacji wniosku:
Decyzja powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny (art. 7 ust.7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.).
 
V. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem tutejszego Ośrodka, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 
VI. Uwagi:
Dodatek mieszkaniowy przyznany zostaje na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca w którym wniosek został złożony.
 
VII. Warunki:
  1. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym ( 1.045,56 zł brutto) i 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (746,83 zł brutto) od 01.03.2007 r.
  2. Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie może przekraczać powierzchni normatywnej o więcej niż 30% tj. w gospodarstwie:
- 1 osobowym – powierzchnia normatywna 35 m² powiększona o 30% = 45,50 m²
- 2 osobowym - -------------//----------------- 40 m² -------------//--------- = 52,00 m²
- 3 osobowym - ------------//------------------ 45 m² ------------//---------- = 58,50 m²
- 4 osobowym - ------------//------------------ 55 m² ------------//---------- = 71,50 m²
- 5 osobowym - ------------//------------------ 65 m² ------------//---------- = 84,50 m²
- 6 osobowym - -----------//------------------- 70 m² ------------//---------- = 91,00 m²
w razie zamieszkiwania w lokalu większej ilości osób dla każdej kolejnej zwiększa się powierzchnię normatywną lokalu o 5 m². Jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub wymagająca zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, wówczas powierzchnię zwiększa się o 15 m².
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30%, albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
  1. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
  2. Do dochodu nie wlicza się :
- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- dodatków dla sierot zupełnych,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
- dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
- pomocy w zakresie dożywiania,
- zasiłków pielęgnacyjnych z tytułu niepełnosprawności,
- zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej,
- jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
- dodatku mieszkaniowego,
- zapomóg pieniężnych dla niektórych rencistów, emerytów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Dodatki mieszkaniowe - zaświadczenie o dochodach
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 52 KB
Wytworzył:
Agata Bury
Udostępnił:
Remplakowski Jacek
(2014-03-03 09:55:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Dodatki mieszkaniowe - deklaracja o dochodach
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 83 KB
Wytworzył:
Agata Bury
Udostępnił:
Remplakowski Jacek
(2014-03-03 09:54:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Dodatki mieszkaniowe - wniosek
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 87 KB
Wytworzył:
Agata Bury
Udostępnił:
Remplakowski Jacek
(2014-03-03 09:53:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Angelika Nawojska
Udostępnił:
Remplakowski Jacek
(2010-07-22 08:15:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Remplakowski Jacek
(2010-07-27 08:44:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki