Świadczenia Wychowawcze

INFORMACJE

 

Świadczenia wychowawcze

(Program „Rodzina 500 plus”)

 

Załatwianie spraw dotyczących
świadczeń wychowawczych – pok. świadczeń rodzinnych, 2 piętro (pierwsze drzwi po prawej stronie)

 

tel. 74 872 45 72 wew. 99 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie informuje, że wnioski na świadczenia wychowawcze będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 r.

 

Do nowych wniosków na świadczenia wychowawcze należy dołączyć m.in.:

 • osoba zatrudniona - zaświadczenie o całkowitym okresie zatrudnienia,
 • w przypadku uzyskania dochodu w 2016 r. (np. rozpoczęcia pracy, która jest nadal)– zaświadczenie o wysokości dochodu netto i brutto wypłaconego w 2016 r. i o liczbie miesięcy za które został wypłacony
 • w przypadku uzyskania dochodu po 2016 r. – zaświadczenie o dochodzie netto z miesiąca następującego po miesiącu jego uzyskania (tj. za drugi miesiąc)
 • osoby pobierające świadczenia emerytalno-rentowe - zaświadczenie z ZUS / KRUS o całkowitym okresie przyznanych świadczeń wraz z informacją o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2016 r.
 • PIT-y za 2016 r. z każdego osiągniętego źródła dochodu wszystkich pełnoletnich członków rodziny
 • w przypadku utraty dochodu – świadectwa pracy, zaświadczenia o wykonywanej pracy (zlecenie, dzieło) itp.
 • zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego posiadanego w 2016 r. lub nakaz płatniczy za 2016 r.
 • zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów (lub ich bezskuteczności) w 2016 r.
 • zaświadczenie o wysokości stypendium pobranego w 2016 r. (nie dotyczy wypłaconych przez tutejszy Ośrodek)
 • osoby, które w 2016 r. posiadały działalność gospodarczą rozliczaną w formie ryczałtu lub karty podatkowej – zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające informacje o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku, w 2016 r.
 • osoba niepracująca, niezarejestrowana w urzędzie pracy - należy złożyć stosowne oświadczenie
 • oświadczenie wnioskodawcy o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2016 r. dotyczące członków rodziny (załącznik ZSW-01)
 • i inne (w zależności od sytuacji rodziny).

Powyższe dokumenty dotyczą osób ubiegających się świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (tj. jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia), czyli z kryterium dochodowym (nie przekraczającym 800,00 zł na osobę lub 1200,00 zł - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).

Ponadto do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację; odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (z aktualną datą) – w przypadku gdy ojciec jest nieznany
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną.

Ponadto gdy rodzic dziecka pracuje za granicą (dotyczy zarówno osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze oraz na drugie i kolejne dziecko/dzieci) :

 1. zaświadczenie od pracodawcy z zagranicy o okresie zatrudnienia (druki dwujęzyczne są dostępne w biurze świadczeń rodzinnych/ wychowawczych)
 2. dokument określający sytuację zawodową drugiego rodzica przebywającego w Polsce:
 • osoba zatrudniona - zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia
 • rencista lub emeryt - zaświadczenie z ZUS lub KRUS o okresie przyznanych świadczeń
 • osoba prowadząca działalność - zaświadczenie o okresie podlegania ubezpieczeniu w ZUS
 • rolnik - zaświadczenie o okresie podlegania ubezpieczeniu w KRUS
 • osoba niepracująca, nieubezpieczona w ZUS, KRUS i urzędzie pracy - należy złożyć stosowne oświadczenie. 

Wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego będzie trzeba składać raz w roku. Będzie to można zrobić przez internet za pomocą portalu EMP@TIA (www.empatia.mpips.gov.pl) PUE ZUS (https://pue.zus.pl), bankowość elektroniczną ( w przypadku banków, które udostępnią wniosek ) lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie, ul. Kłodzka 27. Druki wniosków do pobrania na stronie http://bip.gops.nowaruda.pl/public/ lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie, ul. Kłodzka 27.
Szczegółowe wyjaśnienia odnośnie funkcjonowania programu „Rodzina 500+” zamieszczone są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/.
Pytania można kierować również do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie pod nr tel. 74 8724572 lub e-mailowo na adres: sekretariat@gops.nowaruda.pl

 

AKTUALIZACJA

W dniu 7 lipca 2017 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, która nowelizuje między innymi ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program „Rodzina 500+”) .Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy, tj. od  1 października 2017 r. do 30 września 2018 r., będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży (kompletny i prawidłowo wypełniony) wniosek do dnia 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. W przypadku złożenia wniosku w kolejnych miesiącach, tj. od listopada świadczenie wychowawcze ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Od 1 sierpnia 2017 r. zmianie ulega definicja rodziny - zgodnie z jej nowym brzmieniem, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców, jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu, jest ono pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Od 1 sierpnia 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ustalania dochodu rodziny, które będą miały zastosowanie do przyznawania świadczeń wychowawczych na nowy okres rozpoczynający się 1 października 2017. Nowe przepisy wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zmianie ulega definicja dochodu - zgodnie z jej nowym brzmieniem, dochodem jest m.in. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dochód z tego tytułu nie będzie już w ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 Zgodnie z nowymi przepisami świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie będzie przysługiwać, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1)         drugie z rodziców dziecka nie żyje;

2)         ojciec dziecka jest nieznany;

3)         powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

4)         sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

5)         dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Ponadto od 1 stycznia 2018 r. całość zadań z zakresu świadczenia wychowawczego w sprawach, w których zastosowanie mają unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego realizowanych obecnie przez marszałków województw, przejmą właściwi wojewodowie.

W myśl nowych przepisów, począwszy od 2018 r. zainteresowani będą mogli składać wnioski o świadczenia drogą elektroniczną już w lipcu (a w formie papierowej od sierpnia).

Szczegółowy zakres informacji, jakie mają być zawarte w nowych wnioskch o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz w oświadczeniach niezbędnych do ustalenia tego prawa, będzie określać rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Rozporządzenie to jest obecnie procedowane, proces legislacyjny ma się zakończyć się przed 1 sierpnia 2017 r. tak, aby nowe rozporządzenie weszło w życie 1 sierpnia 2017 r.

Nowy wzór wniosku do pobrania w formie elekronicznej będzie dostępny na stronie internetowej bip.gops.nowaruda.pl w zakładce „świadczenia wychowawcze”, niezwłocznie po opublikowaniu w/w rozporządzenia. Ze względu na opóźniający się proces legislacyny, nowe wnioski zostną udostępnione świadczeniobiorcom przez tutejszy Ośrodek w formie papierowej niezwłocznie po zrealizowaniu zamównienia na te druki, tj. ok. 10 sierpnia 2017 r.

 

Wnioski będą przyjmowane w godzinach pracy Ośrodka, tj. w poniedziałki, wtorki i czwartki od g. 7.30. do g. 15. 30, a w środdy i piątki od g. 7.00 do g. 15.00.

 

 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Rozporządzenie do świadczenia wychowawczego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 252 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Remplakowski Jacek
(2017-08-01 13:00:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Oswiadczenie wnioskodawcy o wielkosci gospodarstwa rolnego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 93 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Remplakowski Jacek
(2017-07-31 13:02:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 93 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Remplakowski Jacek
(2017-07-31 13:00:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 140 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Remplakowski Jacek
(2017-07-31 12:59:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 263 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Remplakowski Jacek
(2016-03-24 12:29:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Broszura informacyjna
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 495 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Remplakowski Jacek
(2016-03-24 12:29:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Anna Tworek
(2016-03-24)
Udostępnił:
Remplakowski Jacek
(2016-03-24 11:51:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Remplakowski Jacek
(2017-08-01 12:56:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki