Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

 

            W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję iż: - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 z dnia 2018.05.24).

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie z siedzibą: ul. Niepodległości 2, 57-402 Nowa Ruda, tel.: 74 872-45-72, e-mail: sekretariat@gops.nowaruda.pl

 

Inspektor ochrony danych: w przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działań Ośrodka, można skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@aigsc.pl

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Ośrodek przetwarza dane osobowe na podstawie: obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

 

Cele przetwarzania danych osobowych.

 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku.
 • Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 • Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa np. sądy, prokuratura, policja, w tym podmioty sprawujące kontrolę i nadzór, banki, podmioty którym Ośrodek zleca usługi na podstawie stosownych umów, np. podmioty świadczące usługi prawne, pocztowe, informatyczne, archiwizacji i brakowania dokumentacji. W pozostałych przypadkach przekazanie danych odbywać się będzie wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą.

 

Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

Prawo do cofnięcia zgody.

 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

 

·         ustawowym,

 

·         umownym, lub

 

·         warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

 

·         W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

 

·         W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

 

·         W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

(Informujemy, że przed realizacją przysługujących Pani/Panu uprawnień konieczne będzie dokonanie identyfikacji – ustalenie tożsamości).

Wytworzył:
Andrzej Skrzypczyk
(2018-05-20)
Udostępnił:
Skrzypczyk Andrzej
(2020-09-28 15:46:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Skrzypczyk Andrzej
(2020-09-28 15:48:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki