O zespole interdyscyplinarnym

 

Logo ZI

JEŚLI WIDZISZ W OTOCZENIU  PRZEMOC – REAGUJ!

 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) do zadań własnych gminy należy tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Natomiast tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w myśl art. 9a ust. 15 ustawy określa rada gminy w drodze uchwały.
Zgodnie z ww. ustawą zespół interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.
Zadaniem Zespołu jest m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.
Tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Nowa Ruda a także szczegółowe warunki jego funkcjonowania określiła Rada Gminy w Nowej Rudzie w drodze uchwały Nr 254/XXXIII/17 z dnia 18.04.2017r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania i uchwały Nr 259/XXXIV/17 z dnia 16 maja 2017 r. zmieniającej uchwałę  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
  W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kurator sądowy.  Skład osobowy Zespołu określił Wójt Gminy Nowa Ruda zarządzeniem Nr 284/17 z dnia 20 czerwca 2017 roku. Posiedzenia Zespołu odbywać się będą w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie.

 

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego:

Zespół Interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie
ul. Niepodległości 2
57-400 Nowa Ruda
adres mail: zi@gmina.nowaruda.pl
tel. 748724572 wew. 94, 512195889

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego

 1. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Elwira Monika Jurek - starszy pracownik socjalny GOPS w Nowej Rudzie
 2. Sekretarz - Agnieszka Kijanowska - pedagog w Zespole Szkół nr3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie

Członkowie:

 • Sylwia Szawczik - specjalista pracy socjalnej GOPS w Nowej Rudzie
 • Brygida Wolańska - specjalista pracy socjalnej GOPS w Nowej Rudzie
 • Witold Bukała - KP w Nowej Rudzie
 • Ewa Miśkiewicz - pedagog w Zespole Szkół nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich
 • Danuta Radzik-Dyl - Przewodnicząca GMRPA w Nowej Rudzie
 • Ludmiła Stosio - kurator zawodowy  I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich w Kłodzku
 • Maria Kołodziejczyk - NZOZ w Kłodzku
 • Urszula Poźniak - Stowarzyszenie "Inicjatywa Lokalna Na Rzecz Rozwoju Gminy Nowa Ruda" w Ludwikowicach Kłodzkich

 

CZYM JEST PRZEMOC W RODZINIE?

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

 

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJĄCE  SIĘ TYM, ŻE:

 • JEST INTENCJONALNA
  Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie  i podporządkowanie ofiary
 • SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE
  W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.
 • NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE
  Sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
 • POWODUJE CIERPIENIE I BÓL
  Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.


PRZEMOC W RODZINIE MOŻE PRZYBIERAĆ RÓŻNE FORMY:

Poniżej przedstawiamy  rodzaje i formy przemocy w rodzinie. Sprawdź jakich zachowań doświadczyłaś/eś ze strony swojego partnera/ki.

 

RODZAJE PRZEMOCY: KATALOG ZACHOWAŃ:

PRZEMOC FIZYCZNA - popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, duszenie, szczypanie, kopanie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielenie koniecznej pomocy, itp.
PRZEMOC PSYCHICZNA - wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej , izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb itp.
PRZEMOC SEKSUALNA - wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety itp.
PRZEMOC EKONOMICZNA - odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp.

 

Pomocy osobom doświadczającym lub zagrożonym przemocą udzielają:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie,
57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, tel. 74 872 45 72
Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 7:30 – 15:30, środa, piątek w godzinach 7:00 – 15:00
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego: Brygida Wolańska
Tel. 74 872 45 72 wew. 92
e-mail: zi@gops.nowaruda.pl

Okręgowy Ośrodek Pomocy,

ul. Okrzei 11/2, 57-300 Kłodzko tel: 517 601 656

Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku Komisariat Policji w Nowej Rudzie
57-400 Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 29, tel. (74) 872 44 31- codziennie przez całą dobę
e-mail: dyzurny.kp-nowa-ruda@klodzko.wr.policja.gov.pl

Miejsko-Gminny Punkt Konsultacyjno-Interwencyjny „Pierwszy Kontakt”
57-400 Nowa Ruda ul. Szpitalna 1 tel. 74 872 47 21
Czynny w poniedziałek, środa, piątek od godz. 16:00 do 20:00 .

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 4, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy
Urzędu Gminy Nowa Ruda,
Przewodnicząca: Pani Danuta Radzik-Dyl tel. 74 872  09 23
e-mail: d.radzik@gmina.nowaruda.pl
 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kłodzku
57-300 Kłodzko ul Grottgera 8, tel. 74 865 86 58
czynny od poniedziałku do piątku w godz.11:00 do godz. 16:00
telefon interwencyjny 726 896 113 w godz. od 16:00 do 21:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku
57-300 Kłodzko ul. Kościuszki2, tel. 74 865 81 79
Czynny: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz.15:30
e-mail: pcpr@powiat.klodzko.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu
58-306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 2a tel./fax 74 846 75 58, 74 840 82 96
e-mail: sow@sow.walbrzych.pl

Fundacja Rodzina Po Rozwodzie w Nowej Rudzie
57-400 Nowa Ruda ul. A. Krajowej 13
e-mail: rodzinaporozwodzie@gmail.com

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
Tel.  800 12 12 12  działa w godzinach 8:15-20:00
jest telefonem skierowanym do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Dzwoniąc pod ten numer połączysz się ze specjalistą, który postara Ci się pomóc. Połączenie z numerem jest bezpłatne z każdego stacjonarnego telefonu oraz telefonów komórkowych Orange.

Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
Tel. 116 111
Telefon ten jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży potrzebujących rozmowy oraz wsparcia. Bez względu na to, jaki masz problem, możesz dzwonić i porozmawiać. Telefon zaufania jest anonimowy. Połączenie z numerem nie jest widoczne na rachunku, ani na bilingu. Połączenie jest darmowe  bez względu na to, czy dzwonisz  z telefonu stacjonarnego czy komórkowego.

Wszystkie placówki służby zdrowia, placówki oświatowe (szkoły, przedszkola)

Strony internetowe:
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
http://www.niebieskalinia.pl
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
http://www.niebieskalinia.org
 

Wytworzył:
Brygida Wolańska
(2017-08-22)
Udostępnił:
Remplakowski Jacek
(2017-08-23 12:23:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Skrzypczyk Andrzej
(2023-02-21 14:39:08)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki