Sprawozdanie za rok 2019

 

Załącznik nr 1

 

Sprawozdanie z realizacji zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

 za   2019r.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie na realizację zadań wydatkował kwotę 14.235.956,62zł na :

 

 

na zadania własne wydatkowano 2.295.121,77zl            

§ 2010-  3.796.809,80zł

§2030 –     869.055,71zł 

§2060-   7.274.969,34zł

 

 

§ 2010

 

 

W rozdziale 85195 –kwota  241,80zł została poniesiona przez Ośrodek na wydanie 22 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe,(..) potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

 

W rozdziel 85215-dodatki energetyczne  -wydatkowano 1.259,19zł w tym na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 11 rodzin- 1.234,50zł

na obsługę zadania/2% od wypłaconych dodatków / –24.69zl                                 

 

W rozdziale 85502– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano  kwotę 3.409.690,97zł

W tym:

 • Na świadczenia rodzinne dla 502 rodzin wydatkowano kwotę 2.534.601,60zł
 • Na fundusz alimentacyjny dla 84 osób  uprawnionych – 356.353,34zł
 • Na świadczenia rodzicielskie dla 25 osób 283.240,03zł
 • Dwie  kobiety  otrzymały zasiłek –wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” w wysokości 8.000,00zł
 • Na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 26  osób – 131.912,76zl
 • Na wynagrodzenie dla 3 pracowników  83.835,04zł 
 • Pochodne od wynagrodzeń pracowników -4.748,20zł
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla dwóch pracowników- 7.000,00zł

 

 

W rozdziale 85503- -Karta Dużej Rodziny-wydatkowano kwotę 657,87zł na pokrycie kosztów związanych z zakładaniem  karty  dla 18  rodzin.

 

W rozdziale 85504-świadczenia dobry start wydatkowano kwotę 352.170zł na :

 • Wypłata świadczeń 300+ dla 1.137 dzieci na kwotę – 340.800,00zł
 • Na wypłatę dodatków dla 2 pracowników – 8.000,00zł
 • Na pochodne od dodatków – 1.573,60zł
 • Zakup materiałów biurowych oraz usługi niematerialne  - 1.796,40zł

 

 

W rozdziale 85513- składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych

wydatkowaliśmy kwotę 32.789,97zł opłacając składki za 11  osoby.

 

 

§ 2030  

 

               

W rozdziale 855504-wspieranie rodziny-wydatkowaliśmy kwotę  7.174,00zł / refundacja wynagrodzenia  za dotychczas zatrudnionego asystenta rodziny/.

 

W rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 55 osób  uprawnionych do świadczeń zdrowotnych z tytułu pobierania zasiłku stałego – 31.836,97zł

 

W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 108.869,61,zł wypłacając świadczenia dla 95 osób w92 rodzinach.

 

W rozdziale 85216 – zasiłki stałe – wydatkowano kwotę 369.614,22 na wypłatę zasiłków stałych dla 73  osób niepełnosprawnych lub będących w wieku poprodukcyjnym.

 

W rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej wydatkowano  kwotę  230.009,45zł

 na dofinansowanie wynagrodzeń dla  pracowników /W tym dodatek 250,00zł dla 5 pracowników socjalnych/

 

W rozdziale 85230 – pozostała działalność „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 108.885,00zł stanowiącą 60% kwoty przeznaczonej na realizację zadania.

W tym:

 • Na zakup posiłków  dla 77 dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych  w stołówkach szkolnych i przedszkolnych –13.690,50zł
 • Na wypłatę zasiłków celowych przeznaczonych na zakup artykułów żywnościowych dla 93 osób -95.194,50zł.

 

 

 

 

DZIAŁ 854

W rozdziale 85415 –świadczenia pomocy materialnej dla 11 uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano  kwotę 12.666,46 zł

na wypłatę pomocy materialnej oraz refundację poniesionych kosztów na zakup podręczników, lektur, encyklopedii, pomocy naukowych, artykułów szkolnych i materiałów pomocniczych, obuwia i odzieży sportowej dla 59 uczniów.

 

 §2060

 

W rozdziale 85501-świadczenia wychowawcze wydatkowaliśmy kwotę -7.274.969,34zł

 • Na pokrycie przyznanych 1467  świadczeń wychowawczych  wydatkowano kwotę- 7.179.388,70zł
 • Na wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń wypłacono -52.415,20zł
 • Na dodatkową nagrodę roczną za 2018r. -2.337,11zł
 • Na pochodne od wynagrodzeń-10.765,07zł
 • Na zakupy wyposażenia i materiałów biurowych wydatkowano kwotę 4.504,96zł
 • Na usługi niematerialne/prowizje bankowe, opłaty pocztowe, -

14.405,35zł

 • Na opłatę czynszu -7.969,43zł
 • Na ZFŚS -1.186,00 zł
 • Usługi remontowe-naprawa kserokopiarki -1.734,30zł
 • Usługi telefoniczne 263,22zł

 

 

 

ŚRODKI OTRZYMANE Z GMINY NOWA RUDA

 

W rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 756.288,81zł  na częściowe pokrycie kosztów pobytu w DPS za  25  osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych,

w wieku starczym.

 

W rozdziale 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 263,52 zł na szkolenie i delegacje dla Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano  kwotę 95.543,57zł  udzielając pomocy 278 osobom  wypłacając:

 • Zasiłki celowe na zakup żywności, odzieży, obuwia, leków  kwotę: 50.671,87zł
 • Pokrywając koszty schronienia 3 osobom bezdomnym -6.347,89zł
 • Opłacanie śniadań dla 21 dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolach-34.527,00zł

              Sprawiając pogrzeb 1 osobie   -3.996,81zł

 

W rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 163.588,87zł wypłacając świadczenia 96 rodzinom.

 

W rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 882.682,82zł

 • Wynagrodzenie dla 16 pracowników 433.075,18zł
 • Pochodne od płac – 145.819,45
 • Na wypłatę nagrody rocznej za 2018r. -54.654,76zł
 • Usługi – porto od wysłanych zasiłków, konserwacja maszyn i urządzeń, prowizje bankowe usługi informatyczne, prawnicze , opłaty za wysyłkę korespondencji i inne 112.802,77zł
 • Zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz paliwa i akcesoriów samochodowych – 19.189,75zł
 • Usługi zdrowotne 854,00zł
 • naprawa samochodu służbowego-2.043,20zł
 • Usługi telekomunikacyjne  –6.511,08zł
 • Zakup energii elektrycznej i cieplnej oraz czynsz za pomieszczenia biurowe 48.446,57zł
 • Odpis na ZFŚS 19.916,98zł
 •  koszty egzekucyjne  z tyt. Umorzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych– 85,57
 • umowa zlecenie dla pracownika gospodarczego 13.000,00zł
 • różne opłaty i składki /ubezpieczenie samochodu służbowego 681,00zl
 • delegacje pracowników -367,52zł
 • szkolenia pracowników 1.530,00zł
 • ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników socjalnych. Częściowa refundacja za zakup okularów i zakup wody dla pracowników -5.705,99zł
 • zakupy inwestycyjne –serwer 17.999,00zł

 

W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze sprawowane u jednej, dwuosobowej rodziny, której członkowie są osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym i umiarkowanym wydatkowano oraz dwóch  samotnych osób wydatkowaliśmy kwotę 9.759,33zł

w tym na :

 • Wynagrodzenie dla opiekunek  z tytułu umowy zlecenia-8.374,10zł
 • Ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 1.385,23zł

 

W rozdziale 85230 – pozostała działalność „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano  kwotę 73.002,50zł

 w tym na

 • Na zakup posiłków  dla 77 dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych  w stołówkach szkolnych i przedszkolnych –9367,00
 • Na wypłatę zasiłków celowych przeznaczonych na zakup artykułów żywnościowych dla 93 osób -63.635,50zł.

 

W rozdziale 85504- wspieranie rodziny – wydatkowaliśmy kwotę 310.825,73zł 

na pokrycie kosztów pobytu 37 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych/19/ oraz spokrewnionych, niespokrewnionych i zawodowych rodzinach zastępczych/18/ wydatkowano 285.950,85zł

Na wynagrodzenie asystenta rodziny21.866,00zł

 Na ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny-3.008,88zł

 

DZIAŁ 854

W rozdziale 85415 –świadczenia pomocy materialnej dla 11 uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano  kwotę- 3.166,62zł

na wypłatę pomocy materialnej oraz refundację poniesionych kosztów na zakup podręczników, lektur, encyklopedii, pomocy naukowych, artykułów szkolnych i materiałów pomocniczych, obuwia i odzieży sportowej dla  uczniów.

 

 

Dochody zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie:

 

85202 § 0830 – domy pomocy społecznej – wpływy z usług – od osób zobowiązanych do ponoszenia częściowej odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej członków rodziny – 13.590,94zł

 

85202 § 0940-dochody z tyt. nienależnie opłaconego pobytu w DPS -1923,38zł

 

85502 § 0920 – 113.581,28zł z tytułu odsetek od zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

85502 § 0970 – dochody 7.384,63zł z tytułu wpływów zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - kwoty przekazane do:

Gmina własna zaliczka alimentacyjna  -3.692,25zł

DUW – zaliczka alimentacyjna 3.692,38zł

 

85502 § 0980 – dochody 111.394,35zł z tytułu wpływów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwoty przekazane do:

Gmina własna – fundusz alimentacyjny-44.557,71zł

DUW – fundusz alimentacyjny – 66.836,64zł

 

85503§0690- dochody z tyt. Wydania duplikatów KDR-28,33zł

 

85219 § 0640 –dochody z tyt. kosztów upomnienia-197,60zł

 

85219 § 0870-wpływ ze sprzedaży składników majątkowych -500,00zł

 

85219 § 0970-inne dochody-wynagrodzenie dla płatnika podatku-210,00zł.

 

85228 § 0830-odpłatnośc za usługi opiekuńcze-792,74zł

 

85504-§0690-wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej- 271,10zł

 

85504-§0920-odsetki-5,62zł

 

758140§-0920-kapitalizacja rachunku bankowego 47,97zł

 

85214§-940-nienależne zasiłki z lat ubiegłych -606,50zł

 

 

Na koniec 2019 r. wykazano należności wobec

- budżetu Gminy Nowa Ruda w wysokości 1.886.833,41zł,

odpłatności za DPS, fundusz alimentacyjny i zaliczki alimentacyjne

-budżetu państwa w wysokości 2.820.188,48zł

na tą kwotę składają się należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych oraz

 przypisane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia rodzinne.

 

Na koniec 2019r. wykazano zobowiązania niewymagalne wysokości  150.296,96zł , których termin płatności przypada po okresie sprawozdawczym

W skład zobowiązań wchodzą :

naliczone wynagrodzenie dla pracowników GOPS oraz umów zlecenia

 za XII do wypłaty w styczniu 2020r. 50.516,49zł

pochodne od w/w wynagrodzeń 20.595,67

dodatkowa nagroda roczna za 2019 r.  57.577,51zł

faktura za wyżywienie uczniów w szkole za grudzień 2019r.-1.069,00zł

nota obciążeniowa z PCPR za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych-20.538,29zł

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Skrzypczyk Andrzej
(2021-03-16 16:02:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Skrzypczyk Andrzej
(2021-03-16 16:04:32)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki